Czym się zajmujemy

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje świadczenie usług na rzecz podmiotów rynku ubezpieczeniowego. W ramach tych usług zajmujemy się m.in. tworzeniem i opiniowaniem ogólnych warunków ubezpieczeń, umów ubezpieczenia w tym ubezpieczeń grupowych. Posiadamy również duże doświadczenie w konstruowaniu umów dla podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także w zakresie tworzenia takich podmiotów (w tym np. uzyskanie licencji na działalność brokerską).
W ramach dotychczasowej praktyki prawnicy Kancelarii prowadzili postępowania administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego np. dotyczące zmiany rzeczowego zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń oraz uczestniczyli w procesie otworzenia w Polsce oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Mamy doświadczenie w zakresie kontroli prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego u podmiotów z rynku ubezpieczeniowego.

Prawo pracy

Jedną z dziedzin prawa, w których głównie specjalizuje się Kancelaria jest szeroko pojęte prawo pracy. Doradzamy naszym Klientom zarówno na poziomie zawierania umów, w tym wyboru optymalnej formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), jak też ich zmiany czy wypowiadania. Uczestniczyliśmy w procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez naszych Klientów obejmujących procedurę zwolnień grupowych. Wielokrotnie tworzyliśmy wewnątrzzakładowe regulacje z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W ramach pomocy prawnej wspomagamy także strony w negocjacjach pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi oraz przedstawicielami załogi.
Mamy bogate doświadczenie w zakresie spraw dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Prowadziliśmy szereg wewnętrznych postępowań u pracodawców dotyczących działań niepożądanych. Wpieramy naszych Klientów we wdrażaniu i wykonywaniu procedur dotyczących sygnalistów.

Spory Sądowe

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych na wszelkich etapach postępowania, w tym także w zakresie postępowania przez Sądem Najwyższym. Wielokrotnie z sukcesem wnosiliśmy skargę kasacyjną uzyskując pozytywne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Nasze doświadczenie obejmuje szereg postępowań m.in. z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń i błędów medycznych, praw własności intelektualnej czy też nieuczciwej konkurencji.
W sytuacjach, gdy uznajmy to za uzasadnione z punktu widzenia ochrony interesów naszych Klientów rekomendujemy rozwiązania zmierzające do pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez negocjacje czy mediacje.

Ochrona danych osobowych

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoim Klientom świadczymy pomoc prawną także w zakresie ochrony danych osobowych. Nasza praktyka obejmuje w szczególności opiniowanie umów pod kątem właściwego ukształtowania klauzul, konsultowanie procesów sprzedażowych w zakresie wypełnienia obowiązków administratora danych, a także właściwego ukształtowania relacji pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane na jego zlecenie.
Wykonujemy również audyty w zakresie zgodności podejmowanych działań z aktualnie obowiązującymi przepisami i praktyką UODO w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo medyczne

Zapewniamy swoim Klientom pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. Udzielamy pomocy prawnej począwszy od uruchomieniu działalności leczniczej w odpowiedniej dla potrzeb Klienta formie prowadzenia takiej działalności, poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów takich jak regulaminy organizacyjne czy statuty. Kancelaria w imieniu Klienta za pomocą aplikacji elektronicznej dokonuje rejestracji podmiotów leczniczych oraz wszelkich niezbędnych zmian w rejestrach
Kancelaria zapewnia ponadto bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie wszelkich aspektów np. praw ubezpieczonych, praw pacjenta, realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, form zatrudnienia personelu medycznego czy kontroli podmiotów leczniczych. W ramach prowadzonej działalności Kancelaria reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych dotyczących prowadzonej działalności, w tym przede wszystkim dotyczących błędów medycznych.

Prawa autorskie

Nasza praktyka obejmuje kwestie związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych. Dla naszych Klientów konstruujemy lub opiniujemy umowy z zakresu przeniesienia praw autorskich czy umów licencyjnych, w tym również w odniesieniu do programów komputerowych, dbając o właściwe ukształtowanie pól eksploatacji oraz zasad wynagradzania z uwzględnieniem aspektów prawnych dotyczących nowych technologii.

Relacje z konsumentami

Posiadamy dużą praktykę w zakresie kształtowania relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami uwzględniając z jednej strony interesy przedsiębiorcy, z drugiej zaś zapewniając przestrzeganie praw konsumentów. Szczególną uwagę przykładamy do takiego regulowania stosunków umownych, które uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo dotyczące klauzul abuzywnych.
Nasze doświadczenie obejmuje przygotowywanie ogólnych wzorów umów, kwestie związane z regulowaniem zagadnień wykorzystywania środków porozumienia się na odległość w relacjach z konsumentami (np. tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną) czy rozpatrywaniem reklamacji

Compliance

Pracując jako prawnicy in-house, odpowiadałyśmy za wdrożenie rozwiązań w obszarze compliance zarówno w młodych organizacjach, jak i w spółkach będących częścią największych grup ubezpieczeniowych. Nasze doświadczenie obejmuje przygotowanie i wdrożenie wszystkich elementów systemu compliance – poczynając od określenia ogólnych ram systemu, poprzez polityki dotyczące zarządzania konfliktami interesów, polityki antykorupcyjne, AML/CTF, polityki sankcyjne. Mamy również bogate doświadczenie we wdrażaniu regulacji i rozwiązań wynikających z wytycznych i rekomendacji organu nadzoru (w tym Komunikatu chmurowego i wytycznych IT). Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla pracowników a także dostarczamy bieżącego wsparcia w sytuacjach niestandardowych.

Szkolenia

Niezależnie od powyższego prowadzimy także szkolenia z różnych dziedzin prawa na potrzeby naszych Klientów.
Nasze doświadczenie obejmuje także współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie prowadziłyśmy wykłady w ramach Studiów Podyplomowych „Zarządzenie ryzykiem w opiece zdrowotnej” organizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych. Doświadczenie to pozwala nam nie tylko świadczyć pomoc prawną naszym Klientom, ale także edukować ich personel podnosząc tym samym jego kwalifikacje i efektywność świadczonej pracy.

Inne

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje też zagadnienia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Świadczymy pomoc prawną w bieżącej działalności naszych Klientów w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych. Opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. umowy z dostawcami, umowy najmu, umowy leasingu.
Skontaktuj się z nami
lub

Wypełnij formularz kontaktowy

NM Lex_white

Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Dane kontaktowe: