O NAS SPECJALIZACJA KONTAKT
EN

WSPÓLNICY

Anna Nowakowska-Zdolska

Anna NOWAKOWSKA-ZDOLSKA - adwokat

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zdając egzamin sędziowski. Wykonuje zawód adwokata w ramach wpisu na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od 2003 r. współpracuje z podmiotami rynku ubezpieczeniowego. W ramach swej dotychczasowej praktyki świadczyła pomoc prawną zarówno na rzecz zakładów ubezpieczeń, podmiotów wykonujących usługi na rzecz ubezpieczycieli oraz pośredników ubezpieczeniowych. Prowadziła nie tylko bieżącą obsługę tych podmiotów ale również reprezentowała je w postępowaniach przed organami nadzoru. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto zagadnienia związane z prawem pracy, ochroną danych osobowych czy relacjami przedsiębiorców z konsumentami. Posiada duże doświadczenie procesowe obejmujące m.in. sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe czy o błędy medyczne.

W swojej dotychczasowej praktyce zarządzała pracą kilkuosobowego zespołu oraz koordynowała obsługę świadczoną na rzecz Klientów przez innych prawników.

Sylwia Muzal

Sylwia MUZAL - radca prawny

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach świadczonej pomocy prawnej specjalizuje się takich dziedzinach jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo autorskie i ochrony danych osobowych. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest także z obsługą podmiotów leczniczych, ich zakładaniem, rejestrowaniem oraz wspieraniem w trakcie bieżącej działalności. Nadto posiada bogatą praktykę w prowadzeniu spraw sądowych oraz w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych na rzecz obsługiwanych klientów, jak i zewnętrznych.

W ramach doświadczenia zawodowego świadczyła pomoc prawną zarówno jako prawnik wewnętrzny, jak również w ramach usług kancelarii prawnej, w której pracowała. Powyższe doświadczania pozwalają jej na zrozumienie wewnętrznych potrzeb klienta, przy jednoczesnym zapewnieniu obsługi prawnej w sposób właściwy dla kancelarii zewnętrznych.

ZESPÓŁ

Dominika Świstak

Dominika ŚWISTAK - adwokat

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i ukończyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Stale współpracuje z Kancelarią od listopada 2015 r. Wykonuje czynności zastępstwa procesowego w sprawach handlowych oraz cywilnych, w tym w sprawach pracowniczych. Zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów, w szczególności umów, wzorców umównych, regulaminów, procedur - w języku polskim oraz angielskim. Z ramienia Kancelarii odpowiedzialna jest za bieżącą obsługę prawną oddziału zagranicznego ubezpieczyciela oraz przedsiębiorcy organizującego świadczenia ubezpieczeniowe.

Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz absolwentka Akademii Arbitrażu organizowanej przez Europejskie Centrum Arbitrażu. Języki: angielski, niemiecki i francuski.

Karolina Jarosz

Karolina JAROSZ - adwokat

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła również stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W ramach pracy w kancelarii zapewnia obsługę klientów głównie w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich we wszelkiego rodzaju sporach przed sądami powszechnymi i lekarskimi, jak również wspieraniu ich bieżącej działalności. Występowała jako prelegentka konferencji i szkoleń.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje świadczenie usług na rzecz podmiotów rynku ubezpieczeniowego. W ramach tych usług zajmujemy się m.in. tworzeniem i opiniowaniem ogólnych warunków ubezpieczeń, umów ubezpieczenia w tym ubezpieczeń grupowych. Posiadamy również duże doświadczenie w konstruowaniu umów dla podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w tym pośrednictwa ubezpieczeniowego, a także w zakresie tworzenia takich podmiotów (w tym np. uzyskanie licencji na działalność brokerską).

W ramach dotychczasowej praktyki prawnicy Kancelarii prowadzili postępowania administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego. Postępowania te dotyczyły m.in. otworzenia w Polsce oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń czy też zmiany rzeczowego zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń.

Prawo pracy

Prawo pracy

Jedną z dziedzin prawa, w których głównie specjalizuje się Kancelaria jest szeroko pojęte prawo pracy. Doradzamy swoim Klientom zarówno na poziomie zawierania umów, w tym wyboru optymalnej formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), jak też ich zmiany czy wypowiadania. Uczestniczyliśmy w procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez naszych Klientów obejmujących procedurę zwolnień grupowych. Wielokrotnie tworzyliśmy wewnątrzzakładowe regulacje z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). W ramach pomocy prawnej wspomagamy także strony w negocjacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi oraz przedstawicielami załogi.

Spory sądowe

Spory sądowe

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych na wszelkich etapach postępowania, w tym także w zakresie postępowania przez Sądem Najwyższym. Nasze doświadczenie obejmuje szereg postępowań m.in. z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń i błędów medycznych (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zadośćuczynienia), praw własności intelektualnej czy też nieuczciwej konkurencji.

W sytuacjach, gdy uznajmy to za uzasadnione z punktu widzenia ochrony interesów naszych Klientów rekomendujemy rozwiązania zmierzające do pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez negocjacje czy mediacje.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi swoim Klientom świadczymy pomoc prawną także w zakresie ochrony danych osobowych. Nasza praktyka obejmuje w szczególności opiniowanie umów pod kątem właściwego ukształtowania klauzul, konsultowanie procesów sprzedażowych w zakresie wypełnienia obowiązków administratora danych, a także właściwego ukształtowania relacji pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane na jego zlecenie.

Wykonujemy również audyty w zakresie zgodności podejmowanych działań z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Zapewniamy swoim Klientom pomoc prawną we wszelkich aspektach związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. Udzielamy pomocy prawnej począwszy od uruchomieniu działalności leczniczej w odpowiedniej dla potrzeb Klienta formie prowadzenia takiej działalności, poprzez przygotowanie wszelkich dokumentów takich jak regulaminy organizacyjne czy statuty. Kancelaria w imieniu Klienta za pomocą aplikacji elektronicznej dokonuje rejestracji podmiotów leczniczych oraz wszelkich niezbędnych zmian w rejestrach.

Kancelaria zapewnia ponadto bieżącą obsługę podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie wszelkich aspektów np. praw ubezpieczonych, praw pacjenta, realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, form zatrudnienia personelu medycznego czy kontroli podmiotów leczniczych. W ramach prowadzonej działalności Kancelaria reprezentuje podmioty lecznicze w postępowaniach sądowych dotyczących prowadzonej działalności, w tym przede wszystkim dotyczących błędów medycznych.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Nasza praktyka obejmuje kwestie związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych. Dla naszych Klientów konstruujemy lub opiniujemy umowy z zakresu przeniesienia praw autorskich czy umów licencyjnych, w tym również w odniesieniu do programów komputerowych, dbając o właściwe ukształtowanie pól eksploatacji oraz zasad wynagradzania.

Relacje z konsumentami

Relacje z konsumentami

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż dla wielu przedsiębiorców kwestią kluczową może być właściwe ukształtowanie relacji z ich klientami, zwłaszcza gdy są oni konsumentami.

Posiadamy dużą praktykę w zakresie kształtowania relacji prawnych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami uwzględniając z jednej strony interesy przedsiębiorcy, z drugiej zaś zapewniając przestrzeganie praw konsumentów. Szczególną uwagę przykładamy do takiego regulowania stosunków umownych, które uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo dotyczące klauzul abuzywnych.

Nasze doświadczenie obejmuje przygotowywanie ogólnych wzorów umów, kwestie związane z regulowaniem zagadnień wykorzystywania środków porozumienia się na odległość w relacjach z konsumentami (np. tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną) czy rozpatrywaniem reklamacji.

Inne

Inne

Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje też zagadnienia związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Świadczymy pomoc prawną w bieżącej działalności naszych Klientów w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych. Opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. umowy z dostawcami, umowy najmu, umowy leasingu.

Szkolenia

Szkolenia

Niezależnie od powyższego prowadzimy także szkolenia z różnych dziedzin prawa na potrzeby naszych Klientów.

Nasze doświadczenie obejmuje także współpracę z Uniwersytetem Warszawskim gdzie prowadziłyśmy wykłady w ramach Studiów Podyplomowych „Zarządzenie ryzykiem w opiece zdrowotnej” organizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych. Doświadczenie to pozwala nam nie tylko świadczyć pomoc prawną naszym Klientom, ale także edukować ich personel podnosząc tym samym jego kwalifikacje i efektywność świadczonej pracy.

DANE TELEADRESOWE

siedziba
Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych spółka jawna

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 7/49
Email: kancelaria@nmlex.pl
REGON: 365329668
KRS: 0000634253
NIP: 5252674605