Klauzula informacyjna Rodo

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). W związku z powyższym, informujemy, iż:
 1. Administratorem danych osobowych w stosunku do osób, na rzecz których świadczymy pomocą prawną lub osób poszukujących takiej pomocy, oraz w stosunku do reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu ze strony naszych kontrahentów jest Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych sp. j. z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słonimskiego 7 lok 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000634253, NIP 5252674605, REGON 365329668 – dalej NMLex.
 2. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@nmlex.pl lub pisząc na adres siedziby NMLex wskazany powyżej.
 3. W przypadku reprezentantów i osób wskazanych do kontaktu dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a. w celu zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora będącego stroną umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  b. w celu utrzymywania relacji biznesowych i inicjowania kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym polegających na budowaniu wizerunku, udoskonalania obsługi);
  c. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie praw).
 4. W przypadku osób na rzecz których NMLex świadczy pomoc prawną lub osób poszukujących takiej pomocy dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a. w celu zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora będącego stroną umowy (w tym w celu utrzymywania komunikacji) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
  b. w celu utrzymywania relacji biznesowych i inicjowania kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym polegających na budowaniu wizerunku, udoskonalania obsługi);
  c.cele księgowe, podatkowe i związane z naliczaniem opłat – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO podstawą prawną przetwarzania są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa.
  d. w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, polegających na obronie praw).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którzy wykonują na rzecz NMLex usługi w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, kurierzy, operatorzy pocztowi, podmioty archiwizujące dokumenty, podmioty świadczące usługi IT lub teleinformatyczne.
 6. Dane osobowe:
  a. o których mowa w ust. 3 pkt a i b, w ust. 4 pkt a i b – będą przetwarzane przez czas trwania negocjacji, obowiązywania umowy z kontrahentem (lub do czasu pozostawania przedstawicielem lub osobą kontaktową kontrahenta w związku z realizacją umowy, jeśli w trakcie umowy nastąpi zmiana takiej osoby),
  b. o których mowa w ust. 3 pkt c i 4 pkt d – będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
  c. o których mowa w ust 4 pkt c – będą przetwarzane przez czas trwania umowy,a po zakończeniu trwania umowy przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami podatkowymi lub księgowymi).
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do ich przeniesienia oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:
  a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której znalazła się osoba, której dane dotyczą lub
  b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Podanie danych osobowych w celu świadczenia pomocy prawnej lub w celu zawarcia umowy, także przez przedstawicieli strony jest niezbędne do zawarcia ugody.
 10. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu następuje na podstawie decyzji strony, która wyznacza te osoby. Niepodanie takich danych uniemożliwi prowadzenie komunikacji w związku z realizacją umowy.
 11. NMLex nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 12. NMLex nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
NM Lex_white

Nowakowska Muzal Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.j.

Dane kontaktowe: